Ondersteuningsnetwerk

Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA)

NOA is een samenwerkingsverband tussen ondersteuningsnetwerken van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), het Provinciaal Onderwijs (POV) en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) binnen de provincie Antwerpen. 

Vanuit NOA wordt er op scholen gewoon onderwijs ondersteuning aangeboden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die – na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD) met het CLB – een verslag of gemotiveerd verslag bekomen. 

Onze visie hebben we trachten te vertalen in zes bouwstenen:
 • Respect voor ieders eigenheid
 • Bruggen bouwen
 • Coachen en participeren
 • Evenwaardig partnerschap
 • Open en transparante communicatie
 • Realistische doelen en mogelijkheden zien

NOA - Fluxus

Wie?

Binnen Scholengroep Fluxus werkt het ondersteuningsnetwerk NOA samen met een aantal scholen buitengewoon onderwijs, om de ondersteuning voor de leerlingen met een attestering van de zogenaamde ‘kleine types’ waar te kunnen maken. Het gaat hier om de attesten type 2, type 4, type 6 en type 7 STOS. Onderstaande scholen buitengewoon onderwijs zitten mee vervat in ons samenwerkingsverband:
 • de 3master basisonderwijs – Kasterlee 
 • de 3master secundair onderwijs - Kasterlee
 • De Balderschool – Berlaar
 • Nautica – Merksplas

 

Vanuit NOA – Fluxus kunnen leerlingen met een (gemotiveerd) verslag ondersteund worden met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat dan om leerlingen met:

 • Licht verstandelijke beperking of ernstige leerstoornis (type basisaanbod, voormalig type 1 of 8)
 • Verstandelijke beperking (type 2)
 • Emotionele of gedragsstoornis (type 3)
 • Motorische beperking (type 4)
 • Visuele beperking (type 6)
 • Auditieve beperking of spraak – of taalstoornis (type 7)
 • Autismespectrumstoornis (type 9)

 

NOA – Fluxus bestaat uit vijf regioteams: regioteam Mortsel, Lier, Herentals, Mol – Geel en Turnhout. Deze teams zijn multidisciplinair, expertise breed en regionaal samengesteld. Ondersteuners worden aangeworven op basis van hun opleidingen (leerkrachten, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen of orthopedagogen), hun ervaring zowel vanuit gewoon of buitengewoon onderwijs of buiten het onderwijs, maar vooral op basis van een doorgedreven visie op inclusief onderwijs. 

De regioteams hebben een grote mate van zelfstandigheid: iedere ondersteuningsvraag wordt door het team vertaald naar een concreet plan van aanpak met inbegrip van evaluatie en bijsturing. De ondersteuners baseren zich hiervoor op de inhoud van de (gemotiveerde) verslagen die de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en van leraren(teams) weergeven. 

De ondersteuning wordt op die manier georganiseerd opdat deze werkelijk voelbaar is op de klasvloer. Men werkt hiervoor nauw samen met de school gewoon onderwijs en de CLB – medewerker(s), maar ook andere partners kunnen hierbij betrokken worden, bijvoorbeeld PBD – begeleiders of externe paramedici. 

 

Wat?

Ondersteuningen worden georganiseerd vanuit de principes van het handelingsgericht werken, maar worden vooral op maat van ieder kind, leerkrachten en school gerealiseerd. Dit maakt dat er op voorhand niet kan bepaald worden wat de duur, intensiteit of inhoud van een traject kan zijn. Dit alles wordt bepaald in samenspraak met alle actoren en op basis van de mogelijkheden binnen een ondersteuningspakket. 

Binnen de regioteams wordt er geïnvesteerd om expertise zo breed als mogelijk te voorzien. Rond thema’s als leer – en ontwikkelingsstoornissen, coaching vaardigheden, psycho – educatie, klasmanagement, sociaal en emotionele ontwikkeling, enzovoort worden ondersteuners continu bijgeschoold. 

Het ondersteuningsnetwerk kan bovendien ook ingeschakeld worden om de brede basiszorg en verhoogde zorg mee sterker te maken vanuit sensibiliserende vormingsprojecten. Ondersteuningsnetwerk NOA – Fluxus kan een aanbod realiseren rond volgende zaken:
 • ASS

 • DCD / Dyspraxie

 • Emotionele ontwikkeling

 • Executieve functies

 • Gedragsproblemen

 • Spraak – of taalstoornissen

 • Visusproblematieken 

Indien u hierover meer info wenst mag u zich richten tot ondersteuningsnetwerk@scholengroepfluxus.be

 

Hoe?

Na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject door het CLB kan de CLB – medewerker een (gemotiveerd) verslag afleveren dat de nood aan ondersteuning kenbaar maakt. Ter afronding van dit HGD – traject nodigt CLB alle actoren binnen een dossier uit voor een afrondend gesprek, ook het ondersteuningsnetwerk wordt hier dan bij betrokken. Tijdens dit gesprek wordt alle relevante info doorgenomen en tracht de ondersteuner van hieruit realistische en haalbare doelen te formuleren in functie van het opstellen van een actieplan.

Om de ondersteuning officieel aan te vragen dient de school na dit overleg een aanmelding te doen met toevoeging van het gefinaliseerd (gemotiveerd) verslag via https://www.noahelpt.be/ondersteuning-aanvragen. Dit mag een heel schooljaar door gebeuren, de ondersteuning wordt daarna zo snel als mogelijk opgestart. 

Van zodra de aanmelding bij het ondersteuningsnetwerk toekomt wordt er binnen het regioteam bekeken wie de specifieke ondersteuningsvragen zal opnemen. De duur, frequentie en inhoud van de ondersteuning is afhankelijk van de geformuleerde onderwijsbehoeften van de leerling of ondersteuningsnoden van de leerkracht. Waar nodig kan er specifieke expertise ingezet worden. Dit alles is afhankelijk van het ondersteuningspakket van de ondersteuner(s) in kwestie en wordt per regioteam bekeken. 
Cookie instellingen